A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công đoàn tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tạo động lực sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, nhất là đại dịch Covid - 19. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” và qua nội dung phát động thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) năm 2021, giai cấp công nhân và Công đoàn tỉnh Đắk Nông đang dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

            Thực tiễn cho thấy, ở đâu tổ chức tốt phong trào thi đua, ở đó có kết quả lao động, học tập, chiến đấu đạt hiệu suất cao; tinh thần yêu nước, ý thức công dân, tính sáng tạo, nhu cầu cống hiến, xả thân, nhất là thế hệ trẻ được phát huy cao độ. Nhận thức đầy đủ khó khăn, thuận lợi, thời cơ, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn của tỉnh thời gian qua, nhất là năm 2021, các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục đích, yêu cầu, nội dung phong trào thi đua của địa phương, của ngành, tổ chức nhiều phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IV, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua năm 2021 do UBND tỉnh phát động, các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 34, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng”, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức triển khai các văn bản luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, CNVCLĐ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tích cực phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, UBND tỉnh phát động, như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh xây dựng “chính quyền điện tử”, chuyển đổi số, hướng tới “chính quyền số”, nền hành chính công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ nói riêng và Nhân dân trong tỉnh nói chung, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của tỉnh năm 2021. Vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hăng hái tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Động viên CNVCLĐ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động tạo điều kiện để CNVCLĐ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức hội thi tay nghề, thi thợ giỏi; ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp; cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động, luật Công đoàn, các chế độ, chính sách liên quan để có biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, hạn chế các tranh chấp xảy ra.

Chỉ đạo các cấp công đoàn, chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Động viên cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân. Thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong công nhân, viên chức, lao động; xây dựng các cấp công đoàn trong tỉnh vững mạnh, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa.

Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong xã hội; khắc phục tồn tại, hạn chế, để tổ chức tốt các phong trào thi đua tiếp theo; góp phần tạo động lực thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, phấn đấu xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng giàu đẹp, sớm trở thành tỉnh trung bình khá của vùng Tây Nguyên vào năm 2025 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

            Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là đồng bào các dân tộc trong tỉnh, tin tưởng chắc chắn rằng, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra; quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch thành công; xây dựng Đắk Nông giàu đẹp, văn minh, nhân ái, nghĩa tình.

TRỌNG NHƯƠNG

 

 


Nguồn:vanhocnghethuat.daknong.gov.vn Copy link

Tin liên quan

Chưa có bài viết nào