A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giá trị chuẩn mực nhân cách, văn hóa, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là mục tiêu xây dựng văn hóa con người Đắk Nông phát triển toàn diện

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng đạo đức cách mạng là cái “gốc” của người cán bộ, đảng viên. Nhân cách, văn hóa, đạo đức của cán bộ, đảng viên có mối quan hệ biện chứng, được hình thành, phát triển trong quá trình học tập, công tác, tự giác rèn luyện của mỗi người. Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm chỉ ra các căn bệnh nguy hiểm trong cán bộ, đảng viên như: kiêu ngạo, hống hách, hẹp hòi, tham nhũng, vv… Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bản lĩnh cầm quyền của Đảng, Người kêu gọi mọi cán bộ, đảng viên phải hành động quyết liệt chống lại những căn bệnh đó để Nhân dân tin Đảng và Đảng phải vững mạnh để phục vụ Nhân dân, để ngăn chặn tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đang là một vấn đề lớn đặt ra cho Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Sự nghiệp đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và tăng cường hội nhập quốc tế của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang đứng trước những thời cơ và thách thức to lớn, tác động trực tiếp tới nền tảng nhân cách, văn hóa, đạo đức, lối sống của xã hội nói chung và cán bộ, đảng viên nói riêng. Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của nhân cách, văn hóa, đạo đức, Đảng và Nhà nước ta hết sức chú trọng, coi đó là một trong những phẩm chất quan trọng của cán bộ, đảng viên để Đảng luôn xứng đáng là lực lượng tiên phong lãnh đạo đất nước, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Đắk Nông là tỉnh miền núi, biên giới, có địa bàn rộng, nhiều dân tộc và dân cư vùng miền cùng sinh sống; đời sống Nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí thấp và không đồng đều. Trong những năm qua, vấn đề xây dựng và phát triển nhân cách, văn hóa, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chuẩn mực nhân cách, văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh đã được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả nhất định, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức.

Tuy nhiên, dưới tác động đa chiều mạnh mẽ của các yếu tố kinh tế - xã hội, sự chống phá các thế lực thù địch, việc xây dựng nhân cách văn hóa, đạo đức lối sống cho của cán bộ, đảng viên vẫn còn nhiều thách thức. Do vậy, việc xây dựng nhân cách, văn hóa, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên của tỉnh đáp ứng thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa lâu dài. Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Chương trình số 31-CTr/TU, ngày 13/11/2014 và Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 02  tháng 4 năm 2019, trong đó, xác định mục tiêu xây dựng văn hóa, con người Đắk Nông phát triển toàn diện, đề cao các giá trị văn hóa truyền thống hướng đến chân - thiện - mỹ; xây dựng nhân cách văn hóa, giáo dục đạo đức, lối sống văn minh - nhân ái - nghĩa tình trong cuộc sống. Tập trung xây dựng môi trường xã hội an toàn, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân được cải thiện, trong đó, con người sống có nhân cách, văn minh, nhân ái, nghĩa tình; bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bản địa, gắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Từng bước hoàn thiện các thể chế, thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, loại hình văn hóa hướng về cơ sở, làm cho văn hóa, đạo đức thấm sâu đến từng người, từng nhà, từng gia đình, cộng đồng và toàn xã hội, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau 17 năm thành lập, tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực: Chính trị, xã hội ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Trên lĩnh vực xây dựng văn hóa, đạo đức trong cán bộ, đảng viên, Đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII và Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, được cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh, theo đó nhân cách văn hóa, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được rèn luyện trong thực tiễn công tác. Môi trường văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Tinh thần đoàn kết, lối sống văn minh, nhân ái, nghĩa tình trong cán bộ, đảng viên, cộng đồng dân cư và trong xã hội được đề cao, từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, trong công tác và cuộc sống trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp, đồng thời dưới tác động của nền kinh tế thị trường và quá trình giao thoa, hội nhập, nhiều vấn đề về nhân cách, văn hóa, đạo đức đứng trước những thách thức lớn, đó là: Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; xem nhẹ việc rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống văn hóa; đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp ở một số lĩnh vực có mặt báo động. Nếp sống, lối ứng xử giữa giữa cán bộ và người dân có lúc, có nơi còn gây bức xúc; tham nhũng, tiêu cực chưa được đẩy lùi triệt để. Việc thực hiện văn hóa công sở, nếp sống văn minh đô thị và trong cộng đồng dân cư của cán bộ, đảng viên một bộ phận chưa gương mẫu; việc xây dựng nhân cách văn hóa, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị của tỉnh vẫn còn những bất cập nhất định.

Để khắc phục hạn chế nêu trên, xây dựng nền tảng nhân cách, văn hóa, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, chúng ta phải thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Thứ nhất, đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò của hệ thống chính trị, trong đó kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa “xây” và “chống”, xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, chống để mà xây.

Thứ hai, thực hiện nói đi đôi với làm, hết lòng phụng sự tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Phải kết hợp chặt chẽ việc giáo dục chính trị, tư tưởng với giáo dục đạo đức, lối sống; đẩy mạnh tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về những giá trị, chuẩn mực đạo đức, lối sống phù hợp với yêu cầu mới; làm cơ sở để đấu tranh có hiệu quả với những tư tưởng thực dụng, cơ hội, …

Thứ ba, các cấp ủy phải thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; cán bộ lãnh đạo, chủ trì, người đứng đầu phải làm gương trước cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Mỗi cán bộ, đảng viên, dù ở cương vị, lĩnh vực công tác nào cũng phải dũng cảm tự soi tự sửa chữa, mới làm gương, mới lãnh đạo được quần chúng Nhân dân. Các cấp ủy cần mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng, tạo thuận lợi cho cán bộ, đảng viên dám nói thẳng, nói thật những yếu kém, khuyết điểm của bản thân và đồng chí mình. Cán bộ, đảng viên phải chấp hành triệt để sự quản lý của tổ chức, nguyên tắc tập trung dân chủ, các chế độ, quy định trong sinh hoạt Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

Thứ tư, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Bộ Chính trị (khóa XII). Đảng viên phải gương mẫu trước quần chúng, cán bộ cấp trên phải gương mẫu trước cán bộ cấp dưới. Cấp ủy các cấp phải phải thực thi cơ chế kiểm soát quyền lực, thông qua kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy cần quản lý chặt chẽ quá trình rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi sai trái, những biểu hiện thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng Nhân dân trong giám sát, kiểm tra, phản biện xã hội trong các mối quan hệ, mọi mặt công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Thứ năm, quan tâm, chăm lo xây dựng môi trường văn hóa của cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, lành mạnh, kiểu mẫu, các thiết chế văn hóa, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên rèn luyện, xây dựng nhân cách văn hóa, đạo đức, lối sống một cách chuẩn mực.

Nhân cách, văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh là một tài sản tinh thần vô giá, kết tinh từ truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá nhân loại. Người không chỉ là biểu tượng sáng ngời về đạo đức, một nhà tư tưởng lỗi lạc về văn hóa, sáng tạo ra văn hoá cách mạng Việt Nam, kiến tạo ra một thời đại mới trong lịch sử phát triển của văn hoá dân tộc, mà chính bản thân Người, cuộc sống của Người, những việc làm bình thường hằng ngày của Người là hiện thân của nền văn hoá Việt Nam, là mẫu mực đạo đức của con người Việt Nam.

Xây dựng chuẩn mực nhân cách văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng của văn hóa Đảng đối với cán bộ, đảng viên, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, là một đòi hỏi tất yếu đối với Đảng ta nói chung, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông nói riêng. Quá trình này, đòi hỏi cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên từ tỉnh đế cơ sở phải có quyết tâm chính trị cao, tinh thần cầu thị, nghị lực mới, với những giải pháp tích cực, đồng bộ. Có như vậy mới ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

 ĐOÀN VĂN KỲ

 

 


Nguồn:vanhocnghethuat.daknong.gov.vn Copy link

Tin liên quan

Chưa có bài viết nào