Ban Thư ký chi hội: 15 đồng chí

1. Đặng Văn Dung

2. Nguyễn Cảnh Phương

3. Đặng Bá Canh

4. Phạm Thị Mai Hoa

5. Võ Văn Cường

6. Phạm Ngọc Tâm

7. Bùi Nhị Đông Khuê

8. Nguyễn Ngọc Khai

9. Nguyễn Văn Hoàn

10. Đường Hồng Thắng

11. Trần Thị Thanh

12. Nguyễn Thị Lan

13. Y’ Gmlinh

14. Cao Thế Bảy

15. Phạm Thị Viết