Ban Thường vụ: 6 đồng chí

1. Đặng Văn Dung

2. Nguyễn Cảnh Phương

3. Đặng Bá Canh

4. Phạm Thị Mai Hoa

5. Võ Văn Cường

6. Phạm Ngọc Tâm