1.Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng:

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông là tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết tổ chức, cá nhân trong tỉnh Đắk Nông hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật để phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động nghề nghiệp, hoạt động xã hội nhằm xây dựng, phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đẩy mạnh sáng tạo văn học, nghệ thuật, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, thành viên, hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

1.2. Nhiệm vụ:

Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong, mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước; tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc thi sáng tác, xuất bản, dàn dựng, biểu diễn các tác phẩm văn nghệ trong tỉnh và giới thiệu có chọn lọc những tác phẩm tinh hoa trong nước và thế giới, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của nhân dân.

Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng nói chung, quan điểm đường lối văn hóa, văn nghệ nói riêng; đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt học thuật, lý luận phê bình, nâng cao trình độ nghề nghiệp và khả năng sáng tạo của hội viên và văn nghệ sỹ trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Đại diện tổ chức thành viên, hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi về tinh thần, vật chất để hỗ trợ hoạt động sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm, khảo cứu...; tổ chức các cuộc tham quan, học tập kinh nghiệm, đi thực tế sáng tác... nhằm nâng cao chất lượng sáng tác văn học nghệ thuật; tổ chức tương trợ trong hoạt động nghệ thuật và sinh hoạt của hội viên; tham gia bảo vệ quyền lợi của hội viên phù hợp với pháp luật hiện hành; bảo vệ quyền lợi chính đáng, quyền tác giả, tác phẩm của hội viên, phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của văn nghệ sĩ.

Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.

Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội.

Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện việc trao đổi văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong cả nước; Hội Văn học Nghệ thuật trung ương theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

  1. Ban Chấp hành: 15 đồng chí

2.1. Đặng Văn Dung

2.2. Nguyễn Cảnh Phương

2.3. Đặng Bá Canh

2.4. Phạm Thị Mai Hoa

2.5. Võ Văn Cường

2.6. Phạm Ngọc Tâm

2.7. Bùi Nhị Đông Khuê

2.8. Nguyễn Ngọc Khai

2.9. Nguyễn Văn Hoàn

2.10. Đường Hồng Thắng

2.11. Trần Thị Thanh

2.12. Nguyễn Thị Lan

2.13. Y’ Gmlinh

2.14. Cao Thế Bảy

2.15. Phạm Thị Viết

3. Ban Thường vụ: 6 đồng chí

3.1. Đặng Văn Dung

3.2. Nguyễn Cảnh Phương

3.3. Đặng Bá Canh

3.4. Phạm Thị Mai Hoa

3.5. Võ Văn Cường

3.6. Phạm Ngọc Tâm

4. Thường trực Hội

4.1. Đặng Văn Dung – Chủ tịch

4.2. Nguyễn Cảnh Phương – Phó Chủ tịch Thường trực

4.3. Đặng Bá Canh – Phó Chủ tịch, Tổng Biên tập Tạp chí Nâm Nung

4.4. Phạm Thị Mai Hoa – Phó Chủ tịch

5. Các phòng, chi hội

5.1. Văn phòng Hội

Bùi Nhị Đông Khuê, Phó Chánh Văn phòng

Bùi Thị Thoan, Chuyên viên

Vũ Thị Liễu, Văn thư – Thủ quỹ

Đinh Thanh Hải – Nhân viên Lái xe

5.2. Tạp chí Nâm Nung

Tống Kiều Oanh, Biên tập viên

Đặng Đại Thọ, Biên tập viên

5.3. Chi hội Nhà báo Tạp chí Nâm Nung

Tống Kiều Oanh, Thư ký

Bùi Nhị Đông Khuê, Ủy viên

5.4. Chi hội Văn học – Văn nghệ Dân gian

Nguyễn Tấn Tới, Chi hội trưởng

Đường Hồng Thắng, Chi hội phó

Bùi Nhị Đông Khuê, Chi hội phó

5.5. Chi hội Mỹ thuật

Nguyễn Ngọc Khai, Chi hội trưởng

Nguyễn Văn Hoàn, Chi hội phó

Nguyễn Thùy Linh, Ủy viên

5.6. Chi hội Nhiếp ảnh

Lại Quý Vân, Chi hội trưởng

Trần Thị Thanh, Chi hội phó

Trần Hữu Thành, Ủy viên

5.7. Chi hội Âm nhạc – Biểu diễn

Cao Thế Bảy, Chi hội trưởng

Trần Quốc Bảo, Chi hội phó

Trần Thị Hoàng Oanh, Ủy viên

5.8. Chi hội VHNT huyện Đắk Mil

Nguyễn Thị Lan, Chi hội trưởng

Ngô Văn Khoa, Chi hội phó

Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên

5.9. Chi hội VHNT huyện Krông Nô

Trần Hồng Vân, Chi hội trưởng

Lê Thị Huy, Chi hội phó

5.10. Chi hội VHNT huyện Đắk R’rấp

Phan Thị Huệ, Chi hội trưởng

Lương Văn Loan, Chi hội phó

Lê Đình Xuất, Chi hội phó

Nguyễn Thành Vân, Ủy viên

5.11. Chi hội VHNT thành phố Gia Nghĩa

Nguyễn Tấn Tới, Chi hội trưởng

Y Thịnh Bon Jốc Ju, Chi hội phó

Lại Quý Vân, Chi hội phó

Đào Văn Minh, Ủy viên

Cao Thị Dần, Ủy viên.