Ban Biên tập: 6 đồng chí

1.Đặng Bá Canh - Trưởng ban;

2.Nguyễn Cảnh Phương - Phó trưởng ban Thường trực;

3.Phạm Thị Mai Hoa - Phó trưởng ban;

4.Tống Kiều Oanh - Biên tập viên thường trực kiêm Thư ký;

5.Bùi Thị Thoan - Biên tập viên;

6.Đặng Đại Thọ - Biên tập viên kiêm Quản trị viên.