A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHÍ NGUYỆN CỦA NHÂN DÂN

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội lớn của Nhân dân. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021.

 

 

         Trong những ngày này, cử tri cả nước đang thi đua lập thành tích chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử với tinh thần và niềm tin của ngày tổng tuyển cử đầu tiên, với âm vang của lời hiệu triệu quốc dân đi bầu cử của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946: “Ngày mai mồng 06/01/1946. Ngày mai là một ngày sẽ đưa Quốc dân ta lên con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà Nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền làm chủ của mình. Ngày mai, dân ta sẽ tỏ cho các chiến sĩ ở miền Nam rằng: Về mặt trận quân sự, thì các chiến sĩ dùng súng đạn mà chống quân thù. Về mặt chính trị, thì Nhân dân dùng lá phiếu mà chống với quân địch. Một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn…Ngày mai, dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng thay mặt cho mình và gánh vác việc nước. Ngày mai, người ra ứng cử thì đông, nhưng số đại biểu thì ít, lẽ tất nhiên, có người được cử, có người không được cử. Những người trúng cử sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà; vị lợi chung, quên lợi riêng…Ngày mai, tất cả các bạn cử tri đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”.

            Đã 75 năm đã trôi qua kể từ Ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kế thừa thành công từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, các cuộc cử bầu Quốc hội và HĐND các cấp đã thu hút sự tham gia của đông đảo cử tri tham gia, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,35%.

            Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID -19. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

            Để phục vụ công tác bầu cử, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông báo kết luận số 174-TB/TW ngày 08/6/2020 của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời bổ sung những nội dung mới về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước và triển khai thực hiện Bộ Luật Lao động năm 2019. Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW, ngày 20/01/2021, về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, tiêu chuẩn, đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải là những người trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đối với cán bộ, đảng viên phải là những người tiêu biểu, xuất sắc, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, có năng lực, kinh nghiệm, thể hiện trách nhiệm nêu gương, không vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải là những người liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm, kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Rõ ràng, tất cả các ứng viên được lựa chọn vào danh sách bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đều là những người tiêu biểu, có đức, có tài, có uy tín, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn đề ra, tất cả đều xứng đáng là đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công sẽ là một thắng lợi của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Để góp phần vào thắng lợi đó, mỗi công dân cần nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích của cuộc bầu cử, quyền lợi và trách nhiệm của cử tri, những quy định cụ thể về quy định và thể lệ bầu cử, tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri tại địa phương, từ đó có cơ sở để lựa chọn những ứng cử viên thật sự tiêu biểu, phản ánh được ý chí và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

Bên cạnh đó, mỗi công dân khi tham gia mạng xã hội, phải hết sức tỉnh táo trước những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, đề cao cảnh giác trước các âm mưu và thủ đoạn thâm độc của kẻ xấu; không ủng hộ, không chia sẻ các thông tin xấu độc, có mục đích phá hoại cuộc bầu cử, chống phá Đảng và chế độ.  Mỗi công dân Việt Nam cần phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, thực hiện trách nhiệm công dân, tích cực tham gia bỏ phiếu, cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện rõ trách nhiệm của công dân đối với đất nước, cũng là cách thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng của cử tri trong ngày hội lớn của non sông. 

 NGUYÊN GIANG

 

 

 

 


Nguồn:vanhocnghethuat.daknong.gov.vn Copy link

Tin liên quan

Chưa có bài viết nào